Lot 217 Three Soviet propaganda AGITLAK boxes

Lot 217 Three Soviet propaganda AGITLAK boxes

Three Soviet propaganda AGITLAK boxes from Fedoskino: “Lenin at the Tribune” after A.M.Gerasimov's painting. Author: B. Antonov. Middle of the 20th century (9,5 x 22 x 15 cm); “Ulyanovsk” – V. Lenin's monument (7 x 15,5 x 11,5 cm.). 1960s; “Ulyanovsk” – Ilya Ulyanov monument (4х16х8,5 cm). 1950.

Starting price: 600 €

Estimate: 800 - 1,000 €

Unsold

Category: