ÜLDTINGIMUSED

Oksjonifirma Baltic Auction Group OÜ tegutseb müüja esindajana. Ta ei ole ostjale ja müüjale siduva müügilepingu pool.

Allpool toodud müügitingimused ja kõik müügiga seonduv allub Eesti seadustele. Kõik juriidilised toimingud kuuluvad Eesti kohtute pädevusse.

Müük toimub kogu summa tasumisel ja valuutaks on euro (€).

Garantiid

Enamik oksjonil müüdavatest esemetest on märkimisväärse vanusega ning neil võib esineda kulumis-, kasutamis- ja restaureerimisjälgi või kahjustusi. Seetõttu müüakse kõik oksjoni esemed nende olemasolevas seisus ning oksjonipidaja ja kaubasaatja ei anna garantiisid selliste esemete nimetuse, turustatavuse, kõlblikkuse või seisukorra kohta. Kõik kataloogis, ostulepingul või mujal toodud avaldused autorluse, aja, päritolu allika, mõõtmete, kvaliteedi, harulduse, päritolu, väljapanekute ja kirjanduslike viidete või füüsilise seisundi kohta kujutavad endast arvamusi, mitte kinnitusi ega garantiisid. Oksjonipidaja ja kaubasaatja ei vastuta kataloogis ega lisamaterjalides esinevate vigade või väljajätmiste eest.

Baltic Auction Group’i OÜ vastutust ei saa rakendada vaidluste puhul seoses esemete ehtsuse või seisundiga, sest Baltic Auction Group on seotud vahendite kohustusega.

Mis puudutab pakutavate esemete seisundit, siis palun pöörake tähelepanu sellele, et kataloogis antud kirjelduses seisukorda käsitleva viidete puudumine ei tähenda, et sellel esemel pole defekte ning teatud restaureerimistööd, mis ei muuda selle olemust ja perioodi, ei saa olla vaidluste põhjuseks. Loetakse, et ese on müüdud seisukorras, milles see leiti. Kõik potentsiaalsed ostjad võivad eseme enne müüki eelvaatuse päevadel üle vaadata ja kasutada enda poolt määratud ekspertide abi.

Kui oksjonihaamer on langenud, ei tunnustata enam mingeid nõudeid.

Müügi ja oksjoni läbiviimine

Kõik potentsiaalsed ostjad peavad end eelnevalt tuvastama, kasutades selleks Baltic Auction Group’i OÜ kontoris või kodulehel http://bag-auction.eu/ olevat registreerimisvormi. Ostja peab esitama kehtiva isikutunnistuse ja nõudmise korral nende pangarekvisiite tõendavad dokumendid. Oksjonipidaja võib iga registreeringu selgituseta tagasi lükata. Ostjale toimetatakse kätte registreerimisnumbriga kaart, mis vastab isiku pakkumisele ning ostja annab selle ruumist lahkudes tagasi. Kaart on isiklik ja võimaldab sellel inimesel müügi ajal pakkumisi teha.

Kui võimalik ostja lepib oksjonipidajaga enne müügi alustamist kokku pakkumise tegemise suhtes telefoni teel, teeb oksjonipidaja kõik mõistlikud jõupingutused temaga ühenduse võtmiseks, et ostja saaks telefoni teel pakkumiste tegemises osaleda, kuid me võta endale vastutust kokkuleppe mittetäitmise eest või meie vigade ja tegematajätmiste eest seoses telefoni teel pakkumiste tegemisega, mis on tingitud asjaoludest, mida me ei saa mõjutada.

 

Eemalviibivad pakkumised tuleb teha müügikoha valuutas – eurodes. Kui oksjonipidaja saab ühele esemele mitu sama summaga kirjalikku pakkumist ja need kõik on selle eseme kõrgeimad pakkumised, müüakse see ese isikule, kelle kirjalik pakkumine saadi kätte ja võeti vastu esimesena. Kirjalike pakkumiste vormistamine on tasuta teenus, mida osutatakse sõltuvalt teistest kohustustest müügi ajal ning eeldusel, et oksjonipidaja on kirjalikke pakkumisi mõistliku hoolikusega käsitlenud, on kaupade hulk selline, et me ei saa endal võtta vastutust kirjalike pakkumiste vormistamata jätmise või sellega seotud vigade ja tegematajätmiste eest, mis tulenevad asjaoludest, mida me ei saa mõjutada.

Potentsiaalsed ostjas võivad osaleda reaalajas toimuvas oksjonis, kasutades selleks aadressi http://www.liveauctioneers.com/. Oksjoni ajal reaalajas pakkumiste tegemiseks peaks ostja täitma enne müüki registreerimisvormi aadressil http://www.liveauctioneers.com/.  Oksjonipidaja võib ostja kohta nõuda täiendavat teavet ning lükata iga registreeringu selgituseta tagasi. Baltic Auction Group ei vastuta tõrgete, vigade või tegematajätmiste eest (riist- või tarkvara, elektroonilistel või inimestega seotud põhjusel ning ka muudel põhjustel).

Oksjonipidaja jätab endale õiguse enne müüki mistahes kaup tagasi võtta ning ei kanna kauba tagasivõtmise eest vastutust.

Oksjonipidaja jätab endale õiguse mistahes pakkumine tagasi lükata. Ostjaks loetakse  kõrgeima pakkumise teinud pakkuja. Vaidluste korral pakkujate vahel on oksjonipidajal lõplik otsustusõigus võtnud pakkuja otsustamiseks.

Oksjonipidaja haamrilöögi järel läheb pakutud eseme omandiõigus üle oksjonipidaja poolt registreeritud kõige kõrgema hinna pakkujale ning pärast seda lähevad selle pakkujale üle kõik riskid ja kogu vastutus ning ta kohustub tasuma täieliku ostuhinna ja oksjoni tasu ning kõik kehtivad tasud (nagu müügimaks, ladustamis- ja transpordikulud) KOHE pärast arve kättesaamist.

Maksmine

Oksjoni tasu 20% (25% internetis pakkujatele) pluus võitnud pakkumishinna käibemaks lisatakse ostuhinnale ja kuulub ostja poolt tasumisele osana kogu ostuhinnast.

Müük toimub üksnes kogu summa tasumisel. Ostja peab tasuma ostuhinna, mis sisaldab haamrilöögi hinda, ning olemasolu korral tasusid ja makse:

  • pangaülekande teel eurodes
  • Visa või MasterCard kaardiga koos isikut tõendava dokumendiga
  • sularahas eurodes kuni summani 6000 eurot.

Kui omandamise eest ei maksta täielikku summat, ei saa eset ostjale üle anda.

Keelatud on maksta arvest erinevate esemete eest. Kui ostja ei maksa kogu arvel näidatud hinda, võib oksjonipidaja keelduda ostude käsitlemisest. Kolmandatel isikutel on keelatud maksta, välja arvatud kirjaliku müügieelse kokkuleppe olemasolu korral. Omandiõiguse üleminek müüjalt ostjale toimub alles siis, kui makse, sealhulgas komisjonitasu, on laekunud Baltic Auction Group’ile.

Kui ostja ei tasu makset, jätab Baltic Auction Group OÜ endale õiguse, pärast seda kui vastavale teatele pole vastatud ning pärast kuu (30 päeva) möödumist, lisaks teistele õiguskaitsevahenditele, mida oksjonipidaja ja kaubasaaja võivad seaduse alusel kasutada, sealhulgas piiranguta võtta ostja vastutusele kogu ostuhinna eest. Oksjonipidaja võib oma äranägemisel (a) määrata tasumisele 1% kogu ostuhinnast päevas, (b) esitada nõude haamrilöögi hinna sissenõudmiseks koos komisjoni- ja kahjutasuga kohustuse täitmata jätnud ostjale, (c) tühistada müük, jättes endale hinnanguliste kahjude eest kõik ostja sooritatud maksed (sealhulgas hoiustatud rahasummad), või (d) müüa kaubad edasi era- või avalikul oksjonil, mille puhul ostja vastutab kõikide puudujääkide eest ostuhinnas ja kõikides kuludes, sealhulgas hoiutasud, käsitsemistasud,  müügi- ja komisjonitasud mõlema müügi puhul oksjonipidaja tavaliste hindade alusel, kõik muud maksmisele kuuluvad hinnas sealhulgas advokaatide tasud ja ettenägematud kahjud. Lisaks võib oksjonipidaja ostja kohustuse täiendava tagatisena jätta endale õiguse kasutada ostjale kuuluvat kaupa, mis on oksjonipidaja valduses.

Väljavõtmine

Kui oste ei võeta välja 60 kalendripäeva jooksul pärast müügi kuupäeva, hoolimata sellest, kas makse on tasutud või mitte, on oksjonipidajal õigus vara kolmanda isiku lattu hoiule viia ja väljastada esemed alles siis, kui on saanud kogusummas makse eseme äraviimise, hoiustamise, käsitsemise ja muude mõistlike kulutuste eest lisaks kõikidele muudele meile võlgnetavatele summadele.